25 sierpnia 2009

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 25 sierpnia 2009 r., I SA/Go 183/09 -Katalog przyczyn odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nie ma charakteru wyczerpującego.

Określone w art. 249 § 1 o.p. przyczyny odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nie są wyczerpujące, gdyż ich wymienienie poprzedzono sformułowaniem „w szczególności”. Do przypadków powodujących odmowę wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, zaliczyć trzeba złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wobec której toczy się postępowanie sądowoadministracyjne. Postępowanie sądowoadministracyjne jest w toku do czasu, aż orzeczenie sądu stanie się prawomocne.”