PEŁNE DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE:
 • profesjonalna analiza i opiniowanie zdarzeń gospodarczych w zakresie zobowiązań podatkowych, doradztwo w zakresie przygotowania umów i podejmowania strategicznych decyzji, pełną obsługę podatkową przekształceń, przejęć i fuzji, kompleksowe wsparcie podatnika przy wykorzystaniu wszelkich dopuszczalnych przez obowiązujące prawo możliwości łagodzenia restrykcyjności zobowiązań podatkowych.
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA),
 • reprezentacja w sporach przed organami podatkowymi, urzędami kontroli skarbowej, organami administracji państwowej i samorządowej pierwszej i drugiej instancji, a także zastępstwo procesowe przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • występowanie jako profesjonalny pełnomocnik podczas kontroli podatkowej,
 • występowanie jako profesjonalny pełnomocnik Strony podczas przesłuchań świadków w procesach postępowań podatkowych i karno-skarbowych poparte wieloletnim doświadczeniem w przesłuchiwaniu świadków
 • przygotowywanie strategii skutecznej obrony
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach egzekucyjnych przed organami egzekucyjnymi oraz zastępstwo procesowe w trybie skargi na czynności organów egzekucyjnych lub powództwa przeciwegzekucyjnego.
 • sporządzanie pism procesowych: wniosków, skarg, odwołań, wyjaśnień,
 • sporządzanie opinii i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
 • sporządzanie wniosków do Ministra Finansów o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa:
 • sporządzenie prawidłowego pisma procesowego jest w postępowaniu podatkowym kwestią niezwykle istotną. Powodzenie sprawy zależy tu przede wszystkim od właściwej konstrukcji dokumentu przez podatnika, od prawidłowego określenia terminów i sposobów jego wniesienia, koniecznych czynności towarzyszących oraz niezbędnych elementów konstrukcji pisma. Błędnie sporządzone pismo niejednokrotnie staje się przyczyną niekorzystnego dla podatnika rozpatrzenia sprawy przez organ podatkowy czy sąd. W ramach usługi sporządzania pism procesowych oferujemy Państwu profesjonalne przygotowanie pism w zakresie zobowiązań publicznoprawnych poparte wieloletnim doświadczeniem.
AUDYT PODATKOWY:

W ramach usługi audytu podatkowego oferujemy analizę zobowiązań podatkowych Klienta, polegającą na szczegółowym przeglądzie wybranych obszarów działalności firmy, które mogą stanowić źródła ryzyka podatkowego, kontrolę poprawności podatkowej ujęcia operacji gospodarczych w wybranym przez Klienta okresie, sporządzenie szczegółowej opinii na temat dokonywanych rozliczeń publicznoprawnych jak również propozycję korzystnego sposobu rozwiązania ujawnionych nieprawidłowości.

Przeprowadzenie audytu podatkowego umożliwia wyeliminowanie niedoskonałości funkcjonowania przyjętego systemu księgowości Klienta, minimalizuje obciążenia publicznoprawne oraz zapobiega ewentualnym sankcjom karnoskarbowym.

OPTYMALIZACJA PODATKOWA:

Optymalizacja podatkowa czy inaczej planowanie podatkowe oznacza taki wybór struktury planowanej czynności prawnej aby uzyskać zminimalizowanie łącznych obciążeń podatkowych. Planowanie podatkowe odbywa się zawsze w granicach obowiązujących przepisów prawa.

Optymalizacja podatkowa musi być skoordynowana z planowaniem podatkowym we wszystkich obszarach działalności firmy i ma miejsce przed dokonaniem danej transakcji, a nie w jej toku albo już po jej dokonaniu. Przykładami działań optymalizacyjnych są między innymi zakupy inwestycyjne, łączenie się spółek, optymalizacje w zakresie cen transferowych.

TWORZENIE POLITYKI PODATKOWEJ KLIENTA:

Przyjęta przez Państwa polityka podatkowa w istotny i bezpośredni sposób oddziałuje na kształtowanie płynności finansowej i wynik finansowy, a tym samym ma bezpośrednie przełożenie na pozycję Państwa Przedsiębiorstwa na rynku.

Usługa tworzenia polityki podatkowej następuje w kilku etapach: identyfikacji firmy w systemie podatkowym- czyli określeniu zakresu opodatkowania i rodzajów opodatkowania właściwych dla Klienta, weryfikacji prowadzonej działalności w odniesieniu do optymalizacji obciążeń podatkowych, zbadaniu prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania i sformułowaniu wniosków i zaleceń dla Klienta.

Procedura ta powinna być przeprowadzana zarówno wtedy, kiedy zachodzą istotne zmiany w obowiązujących przepisach prawa, jak i w przypadku podejmowania nowych przedsięwzięć.

DORADZTWO W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH:

W ramach usługi doradztwa w zakresie cen transferowych oferujemy: identyfikację podmiotów powiązanych i analizę transakcji pod kątem ryzyka transfer pricing, przygotowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, sporządzenie formularzy pomocniczych- umożliwiających samodzielne sporządzanie dokumentacji, pomoc w zakresie zawierania z władzami skarbowymi Porozumień Cenowych, a także weryfikację uprzednio sporządzonej przez Klienta we własnym zakresie dokumentacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów;
 • sporządzanie protestów, odwołań oraz innych pism w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
KSIĘGOWOŚĆ
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji przychodów-ryczałt ewidencjonowany
 • prowadzenie karty podatkowej
 • nadzór księgowy nad księgowością u klienta
 • możliwość odbioru dokumentów od klienta
 • sporządzanie zeznań podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań GUS
KADRY I PŁACE
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • sporządzanie deklaracji do ZUS wraz z przekazem drogą elektroniczną
 • sporządzanie PIT-11, PIT-8C
 • kompleksowa obsługa pracowników zagranicznych
 • składanie w imieniu Pracodawcy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom
 • występowanie o A1