1 października 2009

Wyrok WSA we Wrocławiu z 1 października 2009 r., III SA/Wr 109/09 -Podstawa prawna złożenia wniosku o rozłożenie należności celnych na raty.

Możliwości zastosowania art. 229 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny przy rozpoznawaniu wniosku o rozłożenie należności celnych na raty nie stoi na przeszkodzie brak uregulowania takiej instytucji w prawie wewnętrznym Polski, w szczególności zaś nieskorzystanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych z upoważnienia zawartego w art. 60 Prawa celnego.”